část SZZ 1 Psychologie

Otázky k SZZ 1: Psychologie


Státní zkouška z Psychologie vychází z předmětů:

• Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu

• Sociální psychologie – výzkum a aplikace

• Behaviorální a evoluční psychologie

• Psychofyziologie a neuropsychologie

• Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu

• Obecná psychologie


Student si ke zkoušce vylosuje tři otázky, z každého segmentu této SZZ jednu. Prověření znalostí předpokládá nejen prezentaci znalostí, ale i schopnost studenta uchopit téma, ve kterém zkoušen, i jako téma současného výzkumu. Na každou otázku je vyhrazeno 15 minut. Celková časová dotace této části SZZ je 45 minut.


Vývojová psychologie + Sociální psychologie

 1. Dobro a zlo v experimentech a studiích sociální psychologie

  Efekt přihlížejícího, Kitty Genoves, rozptýlení odpovědnosti, Darley, Latané, experimenty s pomáháním a přihlížením, prosociální chování, altruismus, teorie prosociálního chování, empatie, vlivy na pomáhání, faktory inhibice pomáhání, Asch, Milgram, Zimbardo, prvních 10 voltů

 2. Postoje, předsudky, stereotypy, diskriminace a meziskupinové vztahy v experimentech a studiích sociální psychologie

  Postoje a význam postojů, Allport, funkce postojů, kognitivní disonance, persuase, změna postojů, sociální kategorizace a srovnávání, auto/hetero/stereotypy, předsudky, etnocentrismus, minorita, J. Elliot, in-group, out-group, La Pierův paradox, etnické skupiny, typy ko-existence skupin, vyloučení, etika měření postojů vůči minoritám

 3. Sociální vlivy na chování, výkonnost, rozhodování jedince a skupin v experimentech a studiích sociální psychologie

  Sociální skupina, skupinová koheze, sociální facilitace, Triplett, Zajonc, sociální zahálka, risky shift fenomén, skupinová polarizace, groupthink, teorie minimální skupiny, konformita ve skupině, kognitivní disonance a chování skupiny/ve skupině, skupina v izolaci, postapokalypsa

 4. Sociální poznávání a přisuzování charakteristik jedinci, skupině v experimentech a studiích sociální psychologie

  Sociální poznávání, efekt primárnosti, peak and end rule, Asch, halo efekt, efekt novosti, efekt přetrvávání, efekt zdánlivé korelace, heuristiky, teoretické modely poznávání, teorie atribuce, Heider, Kelley, princip kovariance, teorie korespondujících závěrů, základní atribuční chyba, Jones a Harris, Nisbett – příčiny atribuční chyby, Rotter, Locus of Control, atraktivita, sebenaplňující se proroctví

 5. Sociální identita a vliv sociálního já na chování, prožívání, myšlení člověka

  H. Tajfel a sociální identita, primordiální a instrumentální identita, favorizace, sociální emoce a nákaza, sociální strategie regulace emocí, sociální motivace, sebepojetí, sebehodnocení, self-efficacy, sebesystém, in-group, out-group, sebeobraz

 6. Agrese a násilí v experimentech a studiích sociální psychologie

  Konformita, vliv (Cialdini), moc, agrese, Zimbardo, Milgram, Latané, Darley, frustrace, diskriminace, kategorizace, média, propaganda, kognitivní válčení, rozdělování společnosti

 7. Vývoj sociální kognice

  Paradigmata sociokognitivního vývoje, neurální substráty sociálního poznávání, význam rané imitace pro vývoj sociální kognice, Meltzoffova teorie “druzí jsou jako já” (Like-Me Theory), role sledování pohledu, vývoj připisování záměrů a cílů, (před)porozumění mylným domněnkám, sdílená pozornost

 8. Emoční vývoj

  Funkcionalistické vs. fenomenologické hledisko, dynamic systems approach, sociální úsměv a dyadická koordinace, primární intersubjektivita, sekundární intersubjektivita, sociální rámcování, vývoj afektivních procesů v raném dětství, vývoj emoční regulace a její neurální substráty, vývoj emočního porozumění, raná emoční vulnerabilita, emoční vývoj a self

 9. Vývoj sociální kompetence, vztahů s vrstevníky a hry

  Theory of mind, prediktory sociální kompetence, intervenční studie a intervenční programy sociální kompetence, vývoj hry, pretend play, focused observation, vývoj vrstevnických vztahů, genderové aspekty, vztah sociální kompetence a vztahů s vrstevníky, vztah emočního vývoje a sociální kompetence a vztahů s vrstevníky, souvislost mezi jazykovým vývojem a sociální kompetencí a vztahy s vrstevníky, současný výzkum sociální kompetence -

  metody měření a hlavní poznatky v kontextu klasických teorií

 10. Kognitivní vývoj

  Milníky kognitivního vývoje v raném dětství (Piagetova periodizace), kognitivní vývoj v předškolním a školním

  věku (Piagetova periodizace),Piagetova teorie kognitivního vývoje. Vygotský a jeho přínos vývojové psychologii

  (kulturně-historická teorie vývoje poznávacích procesů), zprostředkování jako ústřední koncept socio-kulturně

  orientované vývojové psychologie (Vygotský, Feuerstein)

 11. Jazyk, řeč a gramotnost

  Vztah jazyka a řeči. struktura jazykových schopností - fonologická, lexikální a gramatická jazyková rovina,

  milníky ve vývoji řeči, vývoj fonologického uvědomování, vývoj slovní zásoby, vývoj gramatických schopností,

  vývojový vztah jazykových schopností a gramotnosti, současné teorie vývoje gramotnosti, průřezový a

  longitudinální výzkum ve studiu řeči a jazykových schopností

 12. Dospělost

  Současný pohled na dospělost v psychologii, vynořující se dospělost (Arnett), Eriksonova psychosociální teorie

  vývoje v dospělosti, vývojové úkoly v dospělosti, Levinson – body obratu, střední dospělost (midlife), krize

  středního věku, pozdní dospělost-témata a kritické momenty


Behaviorální a evoluční psychologie + Psychofyziologie a neuropsychologie

 1. Evoluční teorie

  Teorie přirozeného výběru, adaptace, exaptace atd., Tinbergenova čtyři proč, neodarwinismus, DNA, transkripce

  a translace DNA, dědičnost znaků, mutace, fenotyp a genotyp, vlivy prostředí, epigenetika, jednotka přírodního

  výběru (gen, jedinec, skupina, druh), reprodukční úspěch (fitness), příbuzenský výběr

 2. Fylogeneze

  Plesiomorfní a apomorfní znaky, lidoopi, rod Homo, unikátní lidské adaptace, evoluce mozku v linii člověka,

  základní teorie evoluce sociální kognice, inteligence a jazyka člověka, ekologie a etologie lidoopů (harémy goril,

  monogamie a její alternativy u gibonů, fission-fusion šimpanzů a orangutanů, intrasexuální dimorfismus

  u orangutanů, vytváření koalic, potravní ekologie lidoopů, lov u šimpanzů, sociální zvyky a používání nástrojů

  u lidoopů, kognitivní schopnosti lidoopů)

 3. Velké teorie a směry

  Evolučně stabilní strategie (model jestřába a hrdličky); vnitropohlavní a mezipohlavní výběr; teorie signálů -

  teorie handicapu, dobrých genů, ubíhající (runaway) selekce, teorie sexy synů; teorie červené královny; teorie

  alloparentální péče; koevoluce biologie a kultury, kulturní skupinová selekce; evoluční psychologie, behaviorální

  ekologie člověka, etologie člověka

 4. Výběr partnera a partnerské vztahy

  Krátkodobé vs. dlouhodobé strategie párování, evoluční teorie homosexuality, evoluční vysvětlení parafilií

  a sexuálních dysfunkcí, žárlivost, nevěra, nejistota otcovství

 5. Sexualita a reprodukce

  Triversova teorie asymetrických investic, omezení reprodukčního potenciálu, párovací systémy (monogamie,

  polygamie, promiskuita), reprodukční strategie (smíšené), sériová monogamie, otcovské investice, sociosexualita,

  teorie pohlavních strategií, teorie strategického pluralismu

 6. Dobro a zlo

  Hierarchie, konflikty v rodině (role příbuzenství, infanticida, rodičovský konflikt, sourozenecký konflikt, konflikt

  o paternitu); trestání, války; teorie her (diktátor, trust game, ultimatum game), kooperace, altruismus (příbuzenský,

  reciproční, kompetitivní), teorie recipročního altruismu, přímý a nepřímý altruismus, teorie her - vězňovo dilema,

  půjčka za oplátku (tit for tat), Pavlov

 7. Neuroanatomie a neurofyziologie CNS

  Základní strukturní prvky nervového systému (neuron, jeho stavba a funkce, děje na buněčné membráně; glie a

  děje na membráně gliových buněk; vnitřní prostředí CNS – komorový systém, mozkomíšní mok,

  hematoencefalická bariéra, metabolismus nervové tkáně), funkční souvislosti (způsoby komunikace mezi

  buňkami; klasifikace nervových vláken; interneuronální integrační mechanismy, presynaptické a postsynaptické

  modulační okruhy, synaptická plasticita; reflex), funkce jednotlivých částí CNS (míchy, mozkového kmene,

  mozečku, mezimozku, velkého mozku-telencefala), funkční vztahy v CNS (reflexy, motorika, řídicí funkce

  nervového systému, biologické rytmy, chování), vývoj nervové soustavy a neuroplasticita v dětství a dospělosti

 8. Mechanismy vnímání a senzomotoriky

  Transdukce a signalizace na sítnici (zrakový systém, konvergence a divergence spojení, sítnice, uspořádání,

  morfologie a mechanismy fungování fotoreceptorů, zrakové pigmenty, receptivní pole); signalizace v laterálním

  kolínkatém jádře a v primární zrakové kůře, buněčná a funkční architektura zrakové kůry (sloupce okulární

  dominance a orientační sloupce), projekce do sekundární zrakové kůry, asociační oblasti zrakové kůry, integrace

  zrakových informací; zpracování somatosenzorických a sluchových signálů (organizace receptorů registrujících

  jemný dotek, kódování podnětu, centrální dráhy, somatosenzorická kůra, sekundární a přidružené oblasti

  somatosenzorické kůry, dráhy percepce bolesti a tepla); sluchový systém a kódování frekvence zvuku, sluchová

  dráha, sluchová kůra, prostorová lokalizace zvuku; transdukce mechanických a chemických podnětů (kódování

  podnětu v mechanoreceptorech, svalová vřeténka, odpovědi na statické a dynamické natažení svalu; čich, čichové

  receptory a odpověď na čichový podnět; transdukční mechanismy chuti, chuťové buňky); transdukce bolestivých

  a tepelných podnětů, aktivace a senzitizace nociceptivních receptorů

 9. Vědomí, pozornost, učení a paměť

  Druhy pozornosti a vědomí, vědomá pozornost, pozornostní sítě, mechanismy pozornosti, nepozornost, nevědomé

  a předvědomé zpracování, neurální substráty, elektrofyziologické koreláty; typy učení a paměti; kódování,

  uchovávání a vybavování; oblasti mozku do nich zapojené, role hipokampu, neurální mechanismy paměti

 10. Emoce, agrese a stres

  teorie emocí, emoční projevy tělesné a výrazy obličeje, oblasti mozku zapojené do zpracování emocí, regulace

  emocí; oblasti mozku, hormony a neuropřenašeče zprostředkující agresi, vliv stresu na mozek a jeho funkce,

  tělesné odpovědi na stres

 11. Homeostáza

  Hlad a žízeň, nasycení a sytost, uchovávání a výdej energie, fáze metabolismu, teorie příjmu potravy, role čichu

  a chuti v rozvoji nasycení a sytosti, faktory ovlivňující příjem potravy, regulace tělesné hmotnosti, poruchy příjmu

  potravy

 12. Spánek, snění, bdění a cirkadiánní rytmy

  Spánková stadia, teorie spánku a bdění, cirkadiánní cykly spánku a bdění a oblasti mozku do nich zapojené,

  dopady spánkové deprivace, poruchy spánku


Obecná psychologie a Psychologie osobnosti


 1. Studium mysli

  Vymezení oboru obecné psychologie, experimentální, kognitivní psychologie, neurovědy, kognitivní vědy,

  neuropsychologie a kybernetiky. Metody studia mozku v psychologii. Wundt, Fechner, James, Titchener.

  Základní pojmy a dělení: psychické procesy/funkce, psychika, vědomí, psychické procesy, obsahy, stavy,

  mentální reprezentace, kognitivní operace

 2. Pozornost

  Zaměření pozornosti a soustředění vědomí, bezděčná a záměrná pozornost, vlastnosti pozornosti, ostražitost a

  vyhledávání, detekce signálů, prostorová pozornost, neglect, distraktory, integrace znaků, rozdělení pozornosti,

  selektivní pozornost, filtrace informací, zdroje pozornosti, novodobý výzkum pozornosti ve výše uvedených

  tématech

 3. Vnímání

  Vnímání a čití, signály a vodítka, konstruktivistický, ekologický a gestaltistický přístup ke studiu vnímání, oko a

  zrakové dráhy v mozku, vnímání hloubky, zrakové vnímání objektů, pohybu, tváře; ucho a sluchové dráhy v

  mozku, hlas a řeč, struktura jazyka, kognitivní teorie porozumění řeči a osvojování jazyka, ontogeneze

  rozpoznávání fonému, slova, ontogeneze produkce jazyka; Chomsky, Tomasello; poruchy jazyka

 4. Mentální reprezentace, myšlení a řešení problémů

  Mentální reprezentace analogická a symbolická; představy, výroky, mentální modely, produkční systémy; funkční

  ekvivalence představ; pojem (koncept), klasické (logické, lingvistické) pojetí pojmu, teorie prototypů, exemplářů,

  znalostní (propoziční) teorie pojmů; hypotéza dvojího kódu, propoziční hypotéza; embodied cognition; efekt

  konkrétnosti; ontogeneze pojmů; konkrétní, názorné, abstraktní a propoziční myšlení; cyklus řešení problémů;

  dobře a špatně strukturované/definované problémy; heuristiky při řešení problémů; vhled; znalosti a řešení

  problémů; tvořivost; rozhodování - teorie rozhodování, uspokojování, užitek, pravděpodobnost; heuristické

  rozhodovací postupy; logické usuzování

 5. Emoce a motivace

  Motivy, touhy, cíle, přání, pudy, instinkty, tendence, potřeby - fyziologické a psychické, vrozené a získané;

  hedonistické paradigma; pudové teorie, incentivní teorie motivace; Freud, hydraulický model, duální pudová

  teorie; Maslow, hierarchie potřeb, Kauffman a metafora plachetnice; Murray, primární a sekundární potřeby,

  potřeba moci, afiliace a dosahování; McClelland, explicitní a implicitní motivy; apercepce; sebedeterminační

  teorie (Ryan a Deci), motivy kompetence, autonomie, vztahovosti. Emoce a pocit, afekt, nálada; reakční triáda v

  teorii emocí, James a Lange, Cannon a Bard, Schachter a Singer; funkce emocí, motivační, kognitivní a regulační

  komponenta emocí; teorie diskrétních (základních, primárních) emocí, teorie zhodnocení a komponentové

  přístupy, sociálně konstruktivistické teorie emocí; dimenze emocí; výzkum a kritika výše uvedených koncepcí

 6. Paměť, navigace a učení

  Senzorická, krátkodobá a dlouhodobá paměť, pracovní paměť, implicitní a explicitní, ikonická a echoická,

  asociační, prostorová, emoční paměť, priming, deklarativní a procedurální, sémantická a epizodická paměť,

  zábleskové vzpomínky; paměťový proces, kódování, uchovávání, vybavování, zapamatování, zapomínání,

  vybavení; Ebbinghaus, kapacita paměti, Millerovo číslo, Atkinson-Shiffrinův model; model pracovní paměti

  Baddeleyho a Hitche; paměťové testy, poruchy paměti; multiple memory systems; Tulving; hierarchická teorie

  paměti; konekcionistická teorie paměti. Navigace a vnímání, navigace a učení, navigace a paměť. Typy navigace,

  beaconing, referenční rámce - egocentrický, allocentrický, cesty, orientační body, navigace pomocí zraku,

  integrace dráhy, role propriocepce v navigaci. Tolman, prostorové učení, kognitivní mapa, hipokampus, místové

  buňky (place cells), mřížkové buňky (grid cells) a další neurony v hipokampu. Učení neasociativní, asociativní,

  komplexní, sociální; habituace, senzitizace; neurální podstata učení; imprinting (vtisknutí), klasické podmiňování,

  operantní/instrumentální podmiňování, zákon účinku, odměny, trestu, generalizace a diskriminace; tvarování

  (shaping), řetězení (chaining), vyhasínání; učení vhledem, latentní učení, senzomotorické učení; sociální učení,

  imitace (nápodoba), emulace, observace, sociální odměna, zrcadlové neurony

 7. Teorie osobnosti

  Interpretativní, strukturální (kvalitativní, ideografický) a analytický (kvantitativní, nomotetický) přístup ve studiu

  osobnosti. Allport, Murray, psychometrici. Lexikální, psychodynamické, evoluční, neurobiologické; Cattell,

  Eysenck, Freud, Adler, Freudová, teorie objektních vztahů, self-psychologie, teorie vztahů; Gray, Cloninger,

  Depue, De Young

 8. Sebepojetí, ontogeneze osobnosti, identita, hranice v mysli

  Já, jáství, integrita osobnosti, motivy Já, kognitivní schémata já, prototyp já, centrální a periferní, reálné a možné

  já, aktuální, ideální, požadované, nežádoucí já, pozitivní a negativní reprezentace já, depresivní schéma já;

  sebeklam, komplexita a jasnost sebepojetí; emoční vztahování se k sobě, sebehodnocení, sebeúcta, sebevědomí,

  sebedůvěra; rysové a stavové sebehodnocení; optimální, nízká a vysoká hladina sebehodnocení; stabilita

  sebehodnocení; motivační aspekt sebehodnocení - sebemonitorování, kontrolní model seberegulace, teorie

  osobních vodítek. Vývoj osobnosti, identita. Hranice v mysli, tenké a silné, Hartmann, vývoj hranic v mysli,

  absorpce; výzkum výše uvedených koncepcí

 9. Osobnost v interpersonální a mezikulturní perspektivě

  Interpersonální osobnost - odlišení od jiných teorií osobnosti, dominance, sociabilita, aktivita, afiliace,

  interpersonální cirkumplex, Leary, Wiggins; haló efekt v percepci osobnosti, nepřiměřená generalizace, hypotéza

  pravdivého jádra, osobnostně relevantní vzhledová vodítka. Osobnost a kultura, osobnost a jazyk. Alexithymie,

  její vznik, měření, stabilita, vliv na duševní zdraví

 10. Inteligence

  Definice inteligence, IQ, normalita inteligence; studium inteligence v psychologii; psychometrika; inteligence

  jako osobnostní rys, Galton, Binet a Simon, Terman, Wechsler, Gardner, – teorie mnohočetné inteligence,

  Spearman – g factor, Cattell - fluidní a krystalizovaná inteligence, Ceci - bioekologická, teorie inteligence; testy

  inteligence – WAIS, Ravenovy matice; Faktorová analýza ve výzkumu osobnosti a inteligence. Dědičnost

  inteligence, inteligence a prostředí

 11. Teorie velké pětky

  Vlastnosti, dispozice osobnosti, osobnostní rys; postup lexikální analýzy vedoucí k pěti faktorům; OCEAN;

  extraverze, přívětivost, svědomitost, emoční stabilita, intelekt (otevřenost vůči zkušenosti, kultura); postuláty

  pětifaktorové teorie: bazální tendence, charakteristické adaptace, objektivní biografie, sebepojetí, vnější vlivy,

  dynamické procesy; kritika velké pětky

 12. Výzkum v psychoterapii a poruchy osobnosti

  Výzkum v psychoterapii, problém kontrolní skupiny, výzkum psychoterapeutického procesu. Aspekty odlišností

  lidí s poruchou osobnosti, příčiny poruch osobnosti; paranoidní osobnost, schizoidní osobnost, disociální

  osobnost, emočně nestabilní osobnost, impulzivní, hraniční osobnost, histriónská osobnost, obsedantně

  kompulzivní osobnost, závislá osobnost, narcistní osobnostPoslední změna: 28. únor 2023 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám