• O studijním programu

O studijním programu

Studijní program Teoreticko-výzkumná psychologie (TVP) je oborově zakotven v psychologii. Základní teoretické předměty studia proto rozvíjí znalosti základních disciplín psychologie – psychologie vývojové, sociální, kognitivní, evoluční, srovnávací a psychologie osobnosti. Povinně volitelné předměty pak rozvíjí teoretické znalosti v oblasti vybraných oblastí studia psychologie (např. psychologie jazyka, psychopatologie, mezikulturní psychologie atp.). Náplň osových předmětů studia vždy akcentuje provázanost základních teoretických znalostí psychologie s výzkumem, který tuto oborovou znalost zakládá. Klíčovou oblast studia zahrnuje studium metodologie psychologického výzkumu, kvantitativně i kvalitativně orientovaného. Základní a ucelené poznatky z oblasti metodologie psychologického výzkumu jsou v průběhu studia postupně rozšiřovány o metodologické otázky výzkumu vybraných specifických témat psychologie a doplňovány o praktické ovládnutí různých, v současném psychologickém výzkumu relevantních metod a postupů (např. psychometrické testy, interview guide, dotazník, psychofyziologická měření, behaviorální analýza) vhodných pro administraci, analýzu, zhodnocení či počítačem asistované zpracování výzkumných dat. Teoretické základy z oboru psychologie vhodně rozšiřují předměty provazující psychologii s dalšími humanitními obory aktuálně pěstovanými na FHS UK, sociální a kulturní antropologií, historií a filozofií.


Nezbytnou a významnou součástí studijní náplně TVP je výuka tzv. obecných výzkumných dovedností, které zahrnují především akademické čtení a psaní pro potřeby publikace výsledků výzkumu, prezentační dovednosti, akademické psaní a prezentační dovednosti v angličtině, statistiku, psychometriku či etiku psychologického výzkumu.

Svými nároky v jednotlivých předmětech reflektuje náš studijní program charakter současné psychologické vědy v mezinárodním kontextu. Z tohoto důvodu je v rámci odborné přípravy studujících akcentována angličtina jako jazyk komunikace současné vědy a výzkumu.


Důraz na propojení vzdělávání s realizací výzkumných aktivit a úzký kontakt s vědeckou komunitou považujeme za důležitý aspekt našeho studijního programu. Proto akcentujeme tzv. dovednostní přístup ve výuce výzkumných i akademických kompetencí (tzv. skills training). Naši studující se během studia aktivně zapojují do psychologického výzkumu. Základní organizační rámec pro toto zapojení tvoří předměty Účast na výzkumu, Výzkumná praxe I. a Výzkumná praxe II. V rámci realizace výzkumné praxe si studující osvojí metodologické postupy, procedury a mechanismy implementace výzkumu ve vazbě na specifické zaměření či odbornou orientaci partnerských institucí. Našim cílem je umožnit studujícím relevantní a živou zkušenost v místech, kde praxe zhodnocuje psychologický výzkum.

Pro realizaci výzkumných praxí vyhledáváme spolupracující pracoviště se zájmem o podporu psychologického výzkumu v praxi.


Základní principy studijního programu

• Ceníme si pestrosti a bohatosti teoretických i metodických východisek (nejen) psychologického výzkumu.

• Důsledně propojujeme teoretickou přípravu s praxí realizace psychologického výzkumu.

• Zapojujeme studující do reálných a aktuálních výzkumů a výzkumných projektů.

• Aktivně vytváříme příležitosti pro spolupráci studujících se špičkovými vědeckými pracovišti doma i v zahraničí.

• Usilujeme o praktickou orientaci studujících ve světě vědy a výzkumu i etiky výzkumné práce.

• Vychováváme vědecké pracovníky základního stupně vybavené dovednostmi využívat vědu pro řešení praktických otázek života současné společnosti.


Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie nachází uplatnění na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích všude tam, kde je zhodnocována znalost psychologie a odbornost v oblasti psychologického výzkumu.

Zajímavou oblastí uplatnění našich absolventů je sektor orientovaný na tvorbu, publikování, distribuci a evaluaci psychometrických (případně metodických) nástrojů pro psychologickou praxi.

Specifickou oblastí uplatnění absolventů je akademické prostředí. Studijní program Teoreticko-výzkumná psychologie může velmi dobře a cíleně připravit studenta pro profesní dráhu výzkumníka a výzkumného asistenta v akademickém prostředí a na univerzitách. Význam takové profesní profilace roste s nároky na kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v univerzitním prostředí či dalších vědecky orientovaných univerzitních pracovišť nejen v České republice, ale i v Evropě.Poslední změna: 17. říjen 2021 17:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám